بیش از حد منعطف

 بیش از حد منعطف

سشوار چرخشی با خاصیت کراتین درمانی ، محافظ مو و حجم دهنده

سشوار چرخشی با خاصیت کراتین درمانی ، محافظ مو و حجم دهنده